Creole Phrases

Creole to English

Provided by our good friends at Frontier Camp you may find this online translator useful.

Questions:

Konben – How much?  How many?
Poukisa? – Why?
Kote? – Where?
Kisa? – What?
Kile? – When?
Ki moun? – Who?
Kijan? – How?
Kiles? – Which?
Eske gen…? – Is/Are there…?
Eske ou gen…? – Do you have…?
Eske ou ka ede nou, souple? – Can you help us please?
Kote nou ka achte…? – Where can we buy…?
Eske ou ka di mwen…? – Can you tell me…?

Medical:

Ou byen? – You OK?
Mwen pa two byen – I’m not too well
Mwen malad – I’m sick
Te gen yon aksidan – There was an accident
Nou bezwen yon dokte/yon mis touswit – We need a doctor/a nurse right now
Kote Iopital Ia? – Where is the hospital?
Kote Ii ou fe mal? – Where does it hurt you?
Li ansent – She’s pregnant
Mwen pa ka manje/domi – I cannot eat/sleep
Mwen gen djare – I have diarrhea
Mwen anvi vonmi – I feel nauseated
Tout ko mwen cho – My whole body is hot
Mwen toudi – I’m dizzy
Nou bezwen pansman/koton – We need bandages/cotton
Mwen bezwen yon bagay pi blese sa a – I need something for this cut Mwen grangou – I’m hungry

General:

Mwen swaf anpil – I’m very thirsty
Nou ta vle manje – We would like to eat
Tout bagay anfom? – Is everything OK?
Pa kounye-a – Not now
Pa genyen – There is/are not any
Mwen pa genyen – I don’t have any
Sekonsa – That’s right
Piti piti – A little bit
Anpil – A lot
Gen… – There is/are
Gen anpil… – There are a lot of…
Isit – Here
La – There
Toupatou – Everywhere
Anyen – Nothing
Preske – Almost
Atansyon – Attention/Watch out
Fe Atansyon– be careful
Rete – Stop
Kounye-a – Now
Nou ap chache… – We are looking for…
Souple, ban mwen… – Please give me…
Separe sa ant nou – Divide this among you
Ye – Yesterday
Jodia – Today
Demen – Tomorrow
Maten an – This morning
Apremidi a – This afternoon
Aswe a – This evening
Lendi – Monday
Madi – Tuesday
Mekredi – Wednesday
Jedi – Thursday
Vandredi – Friday
Samdi – Saturday
Dimanch – Sunday

Creole to English

sing with me= chante avem (shan-tay avem) Which one? =Kiles? (Kee-les?) transportation = transpè (trance pay) translate= tradui (trah dew)
Vehicle= Machine (mah-sheen) Sister= se (say)
Brother= fre (freh)
your welcome= merite (merh eat) Excuse me = Eskize mwen
I’m sorry = Mwen regret sa Yesterday= ye
Today = Jodia
Tomorrow = demen
My Name Is… Mwen rele… (mweh ray-lay…) What is that? =Kisa sa a ye?
How do you say________ in Creole?=Ki jan ou di __________ an Kreyòl?